Voorwoord en persbericht

1. Inleiding

In de begroting 2017 hebben wij onze ambities, doelen en resultaten voor 2017 beschreven. Ook de geraamde uitgaven en inkomsten staan in de begroting.

Tussentijds rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage voor 2017 is de voorjaarsnota.

Deze rapportage gaat over :

  1. Hoe ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten?
  2. Welke geraamde uitgaven en inkomsten passen we aan?

We hebben voor de voorjaarsnota dezelfde opzet gekozen als voor de begroting. In de voorjaarsnota noemen we per onderwerp en per paragraaf eerst de doelen en resultaten uit de begroting. Daaronder staat de stand van zaken van het voorjaar 2017. Hierdoor staat alle informatie bij elkaar. Bij de najaarsnota en jaarrekening vullen wij deze teksten verder aan.

Hoever staan we met de afgesproken resultaten en de ambities?
We hebben tot nu toe veel bereikt van het collegeakkoord, maar er zijn altijd doelen over om na te streven. Met nog een jaar te gaan in deze collegeperiode benoemen we hier nog vier doelen.

  • We vergroten de kansen voor de lokale ondernemers door een bedrijvenregister op te zetten en het lokale inkoopbeleid aan te scherpen. Door leegstand te voorkomen en het glasvezelnetwerk uit te breiden.
  • We verhogen onze duurzaamheidsambities en werken aan de klimaatadaptatie om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.
  • We willen de kwaliteit van de noodzakelijke zorg behouden, maar de kosten verlagen. Dat  bereiken we door meer lokaal te organiseren en verder te werken aan de transformatie van zorg naar preventie.
  • We willen het probleem rond het wegenbeheer nog deze periode aanpakken. Dit bereiken we door het onderhoudsniveau te verhogen.

Door in te zetten op deze doelen werken we aan een Berg en Dal dat klaar is voor de toekomst.

Wat is het financieel effect van deze voorjaarsnota?
De mutaties uit deze voorjaarsnota leiden tot de volgende begrotingssaldi:
2017 : -€    210.000
2018 : -€    626.000
2019 : -€ 1.083.000
2020 : -€ 1.087.000

Het tekort voor 2017 zullen we dekken door de algemene reserve aan te wenden.

De tekorten voor 2018 tot en met 2020 zullen wij meenemen bij de kadernota 2018. In deze kadernota zullen wij aan de raad keuzemogelijkheden voorleggen op welke wijze we de tekorten kunnen dekken.