Samenvatting

Op 3 november 2016 heeft u de Programmabegroting 2017 vastgesteld. Het begrotingssaldo van de primaire begroting was € 0.

Op grond van genomen besluiten en de ontwikkelingen en afwijkingen die in deze Voorjaarsnota zijn vermeld stellen we het begrotingssaldo met € 210.000 nadelig bij. Het begrotingssaldo komt daarmee op € 210.000 nadelig.

Tabel: Ontwikkeling begrotingsresultaat 2017

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

Hoofdstuk

Bedrag

Primaire begroting

0

V

Begrotingsresultaat na vaststelling (3 november 2016)

0

V

Voorjaarsnota 2017:

>

verwerkte besluitvorming

391

V

>

overige ontwikkelingen

-601

N

-210

N

Begrotingsresultaat na voorjaarsnota 2017

-210

N

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen met daarin de saldi per programma na verwerking van de mutaties in deze Voorjaarsnota.

Tabel: Baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Mutatie

Begroting

Meerjarenbegroting

2017

t/m

2017

2018

2019

2020

Primair

VJN

na VJN

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Programma 1: Inwoner

-29.911

-1.225

-31.135

-30.764

-30.514

-30.397

Programma 2: Onze buurt

-11.326

207

-11.119

-11.224

-11.220

-11.274

Programma 3: Onze gemeente

-3.869

-514

-4.383

-4.386

-4.726

-4.636

Programma 4: Ons geld

53.064

1.349

54.412

53.676

53.346

53.226

Programma 5: Overhead

-7.957

-28

-7.985

-7.928

-7.970

-8.006

Begrotingssaldo

0

-210

-210

-626

-1.084

-1.087