Lokale heffingen

Deze paragraaf gaat over de belastingen en heffingen die een gemeente mag innen. Er wordt ingegaan op de volgende onderdelen:

  • de verwachte (geraamde) belastinginkomsten
  • het beleid over de lokale heffingen
  • een overzicht van de diverse heffingen
  • een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid
  • een aanduiding van de lokale lastendruk

De gemeente mag een aantal belastingen en heffingen innen. Deze gemeentelijke belastingen en heffingen maken voor ongeveer 16% deel uit van de gemeentelijke inkomsten. In het gemeentelijk belastinggebied wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • belastingen, dit zijn onder andere de onroerende-zaakbelastingen (OZB), toeristenbelasting en forensenbelasting: de opbrengst hiervan is niet gekoppeld aan bepaalde diensten.
  • bestemmingsheffingen, zijn heffingen die gekoppeld zijn aan een bepaalde dienst van de gemeente. Dit zijn bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges.

Stand van zaken voorjaar 2017
Er zijn geen nieuwe ontwikkeling over de lokale heffingen. Onderstaande link leidt naar de tekst van de paragraaf van de begroting 2017.
Paragraaf Lokale heffingen Programmabegroting 2017