Financieel MeerjarenPerspectief

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

Tabel: Financieel MeerjarenPerspectief

bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

FMP na vastgestelde Kadernota 2017

-1.242

-859

-714

-856

Ontwikkeling saldo

1.242

859

714

856

Actueel FMP

0

0

0

0

waarvan incidenteel

-244

-15

0

0

structureel

244

15

0

0

Dekking tekort uit algemene reserve

0

0

0

0

FMP in primaire begroting 2017

0

0

0

0

Totaal besluitvorming

391

91

51

87

Totaal mutaties Voorjaarsnota

-601

-717

-1.134

-1.174

FMP na Voorjaarsnota 2017

-210

-626

-1.083

-1.087

waarvan incidenteel

455

275

-15

0

structureel

-665

-901

-1.068

-1.087