Overzicht baten en lasten

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de baten en lasten per programma en de algemene dekkingsmiddelen. Dit levert een raming op van het saldo van de rekening van baten en lasten. Vervolgens wordt een aantal toevoegingen en onttrekkingen uit de reserves geraamd. Dit resulteert in het resultaat van de rekening van baten en lasten.

Tabel: Baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2017

2017

2018

2019

2020

Primair

na VJN

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Programma 1: Inwoner

-29.911

-31.135

-30.764

-30.514

-30.397

Programma 2: Onze buurt

-11.326

-11.119

-11.224

-11.220

-11.274

Programma 3: Onze gemeente

-3.869

-4.383

-4.386

-4.726

-4.636

Programma 4: Ons geld

53.585

53.748

53.024

52.224

52.113

Programma 5: Overhead

-7.957

-7.985

-7.928

-7.970

-8.006

Saldo rekening baten en lasten

521

-874

-1.279

-2.207

-2.200

Toevoeging aan reserves

-2.235

-2.691

-2.019

-464

-520

Onttrekking aan reserves

1.714

3.355

2.671

1.586

1.633

Resultaat rekening baten en lasten

0

-210

-626

-1.084

-1.087