Leeswijzer

Na het algemeen gedeelte worden in de `ambities` de keuzes weergegeven die bij de programmabegroting zijn gemaakt. De `programma's` bevatten de inhoudelijke uitwerking. In de inleiding van dit onderdeel programma's gaan we in op de nieuwe werkwijze voor programma's, thema's en taakvelden. De `paragrafen` gaan over onderwerpen die van invloed zijn op alle programma's. Onder `financiën' wordt een beeld geschetst van het meerjarenperspectief. Ook staat hier het totaaloverzicht van de baten en lasten voor 2017 en komende jaren. Tot slot zijn in de `bijlagen` diverse overzichten en specificaties opgenomen en wordt een toelichting gegeven op afkortingen en financiële begrippen.

De nieuwe schrijfstijl is kort en helder en verwijst met links naar onderliggende documenten.