Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

Griffiersnummer:

B31

Onderwerp:

Voorjaarsnota 2017

Datum B&W-vergadering

9 mei 2017

Datum raadsvergadering

15 juni 2017

Datum carrousel:

1 juni 2017

Portefeuillehouder:

S. Fleuren

Ambtenaar:

J.M.G. Jeurissen

Telefoonnummer:

14024

E-mailadres:

h.jeurissen@bergendal.nl

Zaaknummer:

Z-17-55155

Documentnummer:

VB/Raad/17/00473

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

 1. Akkoord te gaan met de voorjaarsnota 2017.
 2. Het tekort voor 2017 te dekken door aanwending van de algemene reserve. Mocht bij het opstellen van de jaarrekening 2017 blijken dat dit saldo zich niet voordoet dan zal de aanwending niet plaatsvinden.
 3. De begrotingsbedragen 2017 overeenkomstig de voorgaande beslispunten te wijzigen.
 4. De dekking van de tekorten over 2018 t/m 2020 mee te nemen bij de kadernota 2018.
 1. Inleiding

De programmabegroting 2017 is in vergelijking met vorige jaren anders van opzet. Hierin zijn de ambities, doelen en resultaten beschreven. In voorgaande jaren rapporteerden we gedurende het jaar vooral over financiële afwijkingen. Voor 2017 willen we de stap maken dat we ook aan de raad gaan rapporteren over de inhoudelijke voortgang. Hoe ver zijn we met het behalen van de afgesproken resultaten en komen we hiermee dichter bij onze doelstellingen (en ambities). Daarnaast lichten we ook de financiële afwijkingen toe.
De voorjaarsnota 2017 bieden wij u voor het eerst digitaal aan. In de webversie leest u bij het onderdeel “wat gaan we ervoor doen” van elk programma per onderwerp de te behalen resultaten uit de begroting en daarna de stand van zaken van het voorjaar 2017. Bij de paragrafen presenteren we deze info op dezelfde wijze. Bij elk programma vermelden we ook welke budgetten we aanpassen en geven we een toelichting.

 1. Beoogd effect

Op grond van de Financiële Verordening Berg en Dal 2015 informeren wij de raad door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting. De eerste rapportage over het begrotingsjaar 2017 is de Voorjaarsnota.

 1. Argumenten

In de Voorjaarsnota zijn de voorziene mutaties verwerkt. De overige besluiten betreffen een juiste boekhoudkundige verwerking daarvan.

 1. Kanttekeningen

We rapporteren naar de toestand van eind april
De informatie in de voorjaarsnota is gebaseerd op de informatie die eind april bij ons bekend is. Nieuwe mutaties en ontwikkelingen zullen wij verwerken in de najaarsnota.

 1. Financiële onderbouwing

De voorjaarsnota laat het volgende meerjarenperspectief zien.
2017 :  -€    210.000
2018 :  -€    628.000
2019 :  -€ 1.085.000
2020 :  -€ 1.089.000

Een specificatie van de financiële mutaties is op de digitale webversie te vinden onder het kopje Bijlagen/Specificatie Financieel Meerjarenperspectief.
De grootste afwijkingen zijn de hogere bijdrage aan de MGR, het tekort op het sociaal domein en de bijdrage aan de ODRN. De eerste 2 jaren kunnen we de extra uitgaven voor het sociaal domein en ODRN nog af dekken door aanwending van reserves.

Wat betreft de tekorten voor 2018 tot en met 2020 stellen wij u voor om deze mee te nemen bij de kadernota 2018. In deze kadernota zullen ook andere voorstellen voor 2018 en volgende jaren worden gedaan waaraan financiële consequenties zijn verbonden. Als alle financiële mutaties voor de komende jaren inzichtelijk zijn dan is het pas mogelijk om een integrale afweging te maken. Wij leggen bij de kadernota 2018 een pakket van keuzemogelijkheden voor de dekking van de tekorten aan u voor.

 1. Communicatie

De webversie van de programmabegroting 2017 is digitaal te lezen op onze gemeentelijke website. De voorjaarsnota, najaarsnota, kadernota en jaarrekening gaan we ook digitaal presenteren. We gebruiken hierbij dezelfde opzet als die van de programmabegroting. Voor de Voorjaarsnota nemen we de teksten uit de programmabegroting als uitgangspunt en rapporteren daarbij over de voortgang. Dat doen we straks ook bij de najaarsnota en jaarrekening. In de jaarrekening zien we dan de teksten van de begroting, voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening staan. De webversie van de voorjaarsnota is via internet voor iedereen toegankelijk.

 1. Aanpak/uitvoering

Na vaststelling zullen de Voorjaarsnota  2017 toezenden aan de provincie, zodat zij op de hoogte is van de financiële ontwikkelingen van deze gemeente.  In de voorjaarsnota lichten we de uitvoering per onderwerp toe.

Burgemeester en wethouders van gemeente Berg en Dal

De secretaris,

De burgemeester,

E.W.J. van der Velde

mr. M. Slinkman

Bijlagen digitaal ter inzage
- Voorjaarsnota 2017
Bijlage ter inzage griffier

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Berg en Dal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017.

b e s l u i t  :

 1. De Voorjaarsnota 2017 vast te stellen.
 2. Het tekort voor 2017 te dekken door aanwending van de algemene reserve. Mocht bij het opstellen van de jaarrekening 2017 blijken dat dit saldo zich niet voordoet dan zal de aanwending niet plaatsvinden.
 3. De begrotingsbedragen 2017 overeenkomstig de voorgaande beslispunten te wijzigen.
 4. De dekking van de tekorten over 2018 t/m 2020 mee te nemen bij de kadernota 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Berg en Dal
op 15 juni 2017.

De raadsgriffier,         De voorzitter,

J.A.M. van Workum

mr. M. Slinkman