Incidentele baten en lasten

Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt.
Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten.

Tabel: Incidentele baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

Programma Inwoner

Bijdrage reorganisatiekosten Breed

-26

-15

Opheffing/liquidatieplan Breed

183

Toetsing/scholing pedagogisch medewerkers VVE taalniveau 3F

-24

Rijksbijdrage toetsing/scholing pedag.medew. VVE taalniveau 3F

24

Inhuur projectleider transformatie van dure naar goedkopere zorg

-100

-100

Sloop 't Bosduiveltje

-58

-

-

-

Totaal programma Inwoner

-1

-115

-

-

Programma Onze Buurt

Groen: beplantingsmateriaal

-75

-

-

-

Advieskosten wegbeheer

-85

-

-

-

Totaal programma Onze Buurt

-160

-

-

-

Programma Onze Gemeente

-

-

-

-

Kadernota Toerisme: van trots naar topbestemming

-10

-

-15

-

Maat- en meerwerk re-integratieactiviteiten 2017

202

-

-

-

Totaal programma Onze Gemeente

192

-

-15

-

Programma Ons geld

Extra geld rijk herindeling (gestort in algemene reserve)

1.571

1.571

-

-

Dividend Vitens

12

-

-

-

Totaal programma Ons geld

1.583

1.571

-

-

Totaal exploitatie

1.614

1.456

-15

-

Storting in algemene reserve

-1.571

-1.571

-

-

Bijdrage risicoreserve Jeugd & wmo

289

289

-

-

Bijdrage egalisatiereserve ODRN

123

101

-

-

Totaal

455

275

-15

-