Grondbeleid

In het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (in het vervolg van deze paragraaf afgekort met BBV) wordt in artikel 9.2 aangegeven dat de paragraaf grondbeleid een verplicht onderdeel vormt van de begroting. De verplichte paragraaf grondbeleid moet ten minste ingaan op (artikel 16 van het BBV):

  1. Een visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting;
  2. Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert;
  3. Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie;
  4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming;
  5. De beleidsuitgangspunten omtrent de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

De voortgang bij deze voorjaarsnota is gelijk aan de jaarrekening 2016.
Bij de jaarrekening 2016 zijn 3 complexen afgesloten. Dit zijn Locatie Hogeweg-Bremstraat, Locatie Husenhoff en Locatie Ooijse Graaf. Ook is in 2016 het Centrumplan ontvlecht en zijn afzonderlijke locaties overgebleven.
Tegelijkertijd met deze Voorjaarsnota wordt de actualisatie van de grondexploitaties behandeld in de gemeenteraad. Het raadsvoorstel is openbaar, maar de inhoudelijke rapportage is vertrouwelijk. Bij de complexen is de actuele tekst opgenomen (gelijk aan de tekst van de jaarrekening 2016).