Specificatie Financieel MeerjarenPerspectief

Tabel: Financieel Meerjarenperspectief (FMP) t/m Voorjaarsnota 2017

Bedragen x € 1.000

2017

2018

2019

2020

FMP Programmabegroting 2017

-

-

-

-

Besluitvorming

1e begrotingswijziging

16

14

-11

10

Invoering BIZ Centrum Groesbeek

-

-

-

-

Meerjarig onderhoudsplan kunst en oorlogsmonumenten

-

-16

-16

-16

Economische visie Berg en Dal: Hier wordt gewerkt!

-

-

-

-

Kadernota Toerisme: van trots naar topbestemming

-10

-

-15

-

Aanvullend krediet zwembad De Lubert

93

93

93

Budgetoverheveling 2016

-

-

-

-

Herinrichting Stekkenberg

-

-

-

-

Herinrichting Dierenweide Groesbeek

-

-

-

-

Opheffing/liquidatieplan Breed

183

-

-

-

Maat- en meerwerk re-integratieactiviteiten 2017

202

-

-

-

Totaal besluitvorming

391

91

51

87

Nieuwe ontwikkelingen

Verzekeringen

-20

-20

-20

-20

Mutaties Sociaal Domein

-244

-244

-244

-244

Bijdrage risicoreserve jeugd & wmo

289

289

-

-

Inhuur projectleider transformatie dure naar goedkopere zorg

-100

-100

-

-

Vangnetuitkering bijstandsuitgaven

-64

-64

-64

-64

Bijzondere bijstand; armoedebestrijding onder kinderen

-118

-118

-118

-118

Bijdrage MGR

-449

-583

-705

-745

Watersysteemheffing

-19

-19

-19

-19

Sportaccommodaties

-83

-63

-63

-63

Bijdrage ODRN

-300

-289

-289

-289

Bijdrage egalisatiereserve ODRN

123

101

-

-

Leges omgevingsvergunningen

177

177

177

177

Dividend Vitens

12

-

-

-

Algemene uitkering

186

187

181

181

Publicaties

20

20

20

20

Diverse kleine mutaties

-11

9

10

10

Totaal nieuwe ontwikkelingen

-601

-717

-1.134

-1.174

Totaal mutaties t/m Voorjaarsnota 2017

-210

-626

-1.083

-1.087

Actueel FMP

-210

-626

-1.083

-1.087