Financiering

Op grond van het BBV, Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, moet er een paragraaf financiering worden opgesteld. In deze paragraaf staat hoe wij de risico’s op het geld dat we uitlenen en lenen beheersen. De risico’s die we moeten beheersen zijn koersrisico’s en renterisico’s.

Stand van zaken voorjaar 2017
Er zijn geen nieuwe ontwikkeling te melden over de financiering. Onderstaande link leidt naar de tekst van de paragraaf van de begroting 2017.
Paragraaf Financiering Programmabegroting 2017